What is Work and Travel? 

ข้อมูลโครงการ SUMMER WORK AND TRAVEL USA

 

โครงการ SUMMER WORK AND TRAVEL USA เป็นโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (CULTURAL EXCHANGE) ที่ก่อตั้งมานานกว่า 10 ปี เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆ นิสิตนักศึกษาได้ใช้เวลาว่างช่วงปิดภาคเรียน ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยน้องๆ ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับวีซ่าประเภท J-1 ซึ่งเป็นวีซ่าสำหรับเยาวชนในโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนั่นเอง วีซ่าประเภทนี้จะให้สิทธิ์น้องๆ พำนักและทำงานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยบริษัทฯ และองค์กรแลกเปลี่ยนในประเทศสหรัฐอเมริกาจะประสานงานในการคัดสรรสถานที่ทำงานที่มีมาตรฐานตามที่กำหนดไว้

 

น้องๆ จะได้เรียนรู้วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ การทำงานในวัฒนธรรมอเมริกันและนานาชาติ นอกจากนี้น้องๆ ยังสามารถท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกาได้อีก 30 วัน นับจากวันสุดท้ายของการทำงานตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 • เสริมสร้างความเข้าใจต่อกันระหว่างประชนชนในประเทศสหรฐอเมริกา และประชาชนจากประเทศอื่นๆ โดยผ่านการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรม
 • เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวอเมริกันผ่านจากการทำงานร่วมกัน
 • ช่วยให้นิสิตนักศึกษาได้พัฒนาภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานสำหรับใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน
 • ฝึกให้นิสิตนักศึกษาเรียนรู้การปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ทั้งเพื่อนชาวไทย ชาวอเมริกัน และเพื่อนต่างชาติอื่นๆ
 • เพิ่มไหวพริบปฎิภาณในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อนิสิตนักศึกษาเจอเหตุการณ์ต่างๆในการทำงานและในชีวิตประจำวัน
 • ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างช่วงปิดภาคเรียนให้เป็นประโยชน์

***โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ทางการศึกษาที่เน้นการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมแต่เพียงเท่านั้น มิใช่การจัดหางานในตลาดแรงงาน รายได้ที่ได้จากการทำงานถือเป็นเพียงผลพลอยได้จากการเข้าร่วมโครงการ มิใช่วัตถุประสงค์หลักในการเข้าร่วมโครงการ***

 

สิ่งที่น้อง ๆ จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

 • โอกาสในการใช้เวลาว่างระหว่างปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์
 • โอกาสในการเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างกันระหว่างวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอเมริกัน รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเพื่อนร่วมงานต่างชาติอื่นๆ
 • โอกาสในการพัฒนาฝึกฝนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาโดยตรงในสภาพแวดล้อมจริง ทั้งในสถานที่ทำงาน และการใช้ชีวิตประจำวัน
 • ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้านการทำงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา และสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียน/ทำงาน
 • โอกาสในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมไปถึงการฝึกการวางแผนในการเดินทางและการจัดการค่าใช้จ่ายต่างๆ ด้วยตนเอง
 • โอกาสในการฝึกฝนทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม การแก้ปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้น รวมไปถึงมิตรภาพใหม่ๆ ทั้งจากเพื่อนชาวไทยชาวอเมริกัน และเพื่อนร่วมงานต่างชาติอื่นๆ
 • ได้เปิดโลกทัศน์และมุมมองของตนเองให้กว้างมากขึ้น อาจค้นพบในสิ่งที่ตนเองชอบ/ต้องการ โดยการสัมผัสกับการเผชิญชีวิตจริง
 • ได้รับใบประกาศนียบัตรใบผ่านการฝึกงาน ซึ่งสามารถใช้อ้างอิงในประวัติการทำงานได้ในอนาคต

 

*ทางบริษัทได้จัดหาประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุให้กับผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน ตลอดระยะเวลาที่ผู้เข้าร่วมโครงการทำงานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยค่าประกันถูกรวมอยู่ในค่าโครงการเรียบร้อยแล้ว

 

*ทางบริษัทไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใดๆ ต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของผู้เข้าร่วมโครงการตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการในประเทศสหรัฐอเมริกา

 

 

 

หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า