How to apply 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุระหว่าง 18 - 25 ปี
 • มีสถานภาพเป็นนิสิตหรือนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่ 1 - 4 หรือระดับปริญญาโทปีที่ 1
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับปานกลางถึงดีมาก
 • เข้าใจวัตถุประสงค์และกฎระเบียบต่างๆ ในการเข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี
 • รับผิดชอบในการทำงาน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ด้วยตนเอง
 • ต้องการเรียนรู้และหาประสบการณ์ชีวิตในต่างแดน พร้อมที่จะปรับตัวเพื่อเรียนรู้วิถีการดำเนินชีวิตและการทำงานของชาวต่างชาติ
 • มีทัศนคติและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

 

เอกสารประกอบการสมัคร

 • APPLICATION FORM จากบริษัท KOOL WORLD
 • สำเนาหนังสือเดินทาง (PASSPORT) 1 ชุด
 • ใบรับรองสถานภาพนักศึกษา 1 ชุด (ตัวจริง/ภาษาอังกฤษ)
 • RESUME 1 ชุด (เป็นภาษาอังกฤษพร้อมรูปถ่าย)
 • COVER LETTER 1 ชุด (เป็นภาษาอังกฤษ)
 • SKYPE ID (ใช้สำหรับการสัมภาษณ์งานกับองค์กรแลกเปลี่ยนในประเทศสหรัฐอเมริกา/นายจ้าง)

 

ขั้นตอนการสมัคร

 1. กรอก APPLICATION FORM ที่ออฟฟิศ / ที่บูธประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่ทางบริษัทไปจัดตั้ง หรือ CLICK HERE
 2. สัมภาษณ์รภาษาไทยและอังกฤษกับเจ้าหน้าที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบถึงระดับความสามารถทางภาษาและทัศนคติ เพื่อจะได้แนะนำงานให้เหมาะสมกับน้องๆ ได้ (สัมภาษณ์ฟรี!)
 3. เลือกงานที่น้องๆ สนใจ รวมไปถึง LOCATION ที่น้องๆอยากจะไป โดยมีพี่ๆ ที่มีประสบกาณ์คอยให้คำปรึกษาและแนะนำอย่างละเอียด

เอกสารที่ต้องใช้ในการดำเนินการยื่นสัมภาษณ์วีซ่า

(ช่วงกุมภาพันธ์ – เมษายนของทุกปี)

 • หนังสือเดินทางซึ่งมีอายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า
 • รูปถ่ายหน้าตรงสี ขนาด 2*2นิ้ว จำนวน 2 รูป ฉากหลังสีขาว มีใบหน้าใหญ่กว่า 50 % ของเนื้อที่ทั้งหมดโดยเห็นใบหูทั้ง 2 ข้างชัดเจน
 • ใบรายงานผลการเรียน (TRANSCRIPT) ภาษาอังกฤษ UPDATE ล่าสุด 1 ฉบับ
 • หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา ภาษาอังกฤษ ตัวจริง 1ฉบับ
 • หนังสือรับรองการทำงานของผู้ออกค่าใช้จ่าย ภาษาอังกฤษ ตัวจริง 1 ฉบับ
 • ในกรณีที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวสามารถยื่น สำเนาทะเบียนการค้า หรือ หนังสือจดทะเบียนรับรองบริษัท / ห้างหุ้นส่วนที่มีตราประทับของบริษัทรับรอง
 • ในกรณีที่ ทำธุรกิจการเกษตรใช้จดหมายรับรองจากเกษตรอำเภอแทน
 • หนังสือรับรองสถานภาพทางการเงินจากธนาคาร (FINANCIAL LETTER) ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (STATEMENT)ของ SPONSOR หรือ ผู้ออกค่าใช้จ่าย ที่มีตราประทับของธนาคารรับรอง ย้อนหลัง 6 เดือน (ในกรณีที่เป็นบัญชีกระแสรายวัน ให้ใช้ BANK STATEMENT ย้อนหลัง 6 เดือน ตัวจริง ที่ PRINT ออกมาจากธนาคาร เป็นภาษาอังกฤษ จากสาขาที่เปิดบัญชี)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน , บัตรประชาชนของนักศึกษา , ผู้ปกครอง และ ผู้ออกค่าใช้จ่าย
 • ใบเสร็จค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า และ ค่า VISA INTERVIEW BOOKING (ทางบริษัทจัดทำให้)
 • ใบเสร็จของค่าธรรมเนียม STUDENT AND EXCHANGE VISITOR INFORMATION SYSTEM หรือ : SEVIS FEE ( I-797 ) (ทางบริษัทจัดทำให้)
 • DS -156, DS-157, DS-158, DS-2019 (ทางบริษัทจัดทำให้)

 

 

 

หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า