What is Internship 

- ข้อมูลโครงการ

โครงการ Internship และ Trainee USA คือ โครงการที่เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ชั้นปีสุดท้าย หรือ จบการศึกษาแล้วไม่เกิน 1 ปี ณ วันที่ ยื่น J-1 VISA เข้าร่วมโครงการเพื่อได้ทำงาน ในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ตนเรียนมา ในลักษณะของ Trainee โดยจะได้รับค่าจ้างหรือเงินเดือน ตามตำแหน่งงานที่ทำและสาขาที่เปิดรับได้แก่
- Hospitality
- Information Technology
- Business ( Management , Sales, Accounting, Finance, and etc)
- Marketing

- วัตถุประสงค์ของโครงการ

* เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวอเมริกัน
* ช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกภาษาอังกฤษในการทำงานและในชีวิตประจำวัน
* ฝึกให้ผู้เข้าร่วมโครงการเรียนรู้การปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
* เพื่มไหวพริบปฎิภาณในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อผู้สมัครเจอเหตุการณ์ต่างๆในการทำงานและในชีวิตประจำวัน
* ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ใช้เวลาว่างหรือช่วงเวลาหลังจากจบการศึกษาให้เกิดประโยชน์

- สิ่งที่ได้รับจากโครงการ

* ประสบการณ์การทำงานใน USAโดยได้รับค่าจ้าง
* มีโอกาสท่องเที่ยวหลังจากเลิกงานหรือจบโครงการ
* การเรียนรู้การใช้ชีวิตและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศ
* การพัฒนาภาษาอังกฤษจากการทำงาน
* ใบประกาศนียบัตรเมื่อจบโครงการ