How to apply 

- คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

1.        อายุ 18-26 ปี
2.        จบการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือปริญญาตรี
3.        มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
4.        มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อ
5.        ไม่มีประวัติ อาชญากรรม
6.        ไม่สูบบุหรี่
7.        มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์
8.        ผ่านการฝึกงานด้านการดูแลเด็ก และมีจดหมายผ่านการฝึกงาน
** ประสบการณ์ในการเลี้ยงดูเด็ก อายุ ระหว่าง 3 เดือน – 2 ปี อย่างต่ำ 200 ชม.(ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถฝึกงาน ได้ตาม Nursery ต่างๆที่สามารถออกใบผ่านงานได้)
9.        มีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการเลี้ยงเด็ก รักการหาประสบการณ์ชีวิตใหม่ๆ และมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดี

- เอกสารที่ใช้ในการสมัคร ครั้งที่ 1

1. รูปถ่ายสี (หน้าตรง เห็นใบหูทั้งสองข้าง) ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2. สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport)
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. ใบรับรองการจบการศึกษาและทรานสคิปต์ ฉบับภาษาอังกฤษ
5. สำเนาใบขับขี่ (สามารถยื่นหลังจากสมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว)

- เอกสารที่ใช้ในการสมัคร หลังสัมภาษณ์

1. รูปถ่ายที่ ถ่ายคู่กับเด็กขณะที่ฝึกงาน อย่างต่ำ 1 ใบ
2. จดหมายรับรองการผ่านงาน ที่เกี่ยวกับการดูแลเด็ก ขั้นต่ำ 200 ชั่วโมง
3. จดหมายแนะนำตัวกับ ครอบครัวอุปถัมภ์ เป็นภาษาอังกฤษ
4. ใบรับรองเรื่องประวัติ อาชญากรรม
5. สำเนา ใบอนุญาติขับขี่รถยนต์
6. ใบตรวจสุขภาพ

- ขั้นตอนการสมัคร

1.        กรอกใบสมัคร Aupair ได้ที่ บริษัท ไทย คูล เวิลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  อาคารสีบุญเรือง 2  ชั้น 7 ห้อง 706
2.        สอบสัมภาษณ์เพื่อวัดระดับภาษากับเจ้าหน้าที่ ของ บริษัทไทย คูล เวิลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
3.        ส่งเอกสารในการสมัครครั้งที่ 1
4.        ชำระค่าสมัคร Application fee เพื่อเข้าร่วมโครงการ

- ขั้นตอนการสมัคร หลังจากที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์

1.        เตรียมเอกสารหลังสอบสัมภาษณ์
2.        บริษัททำการตรวจสอบ เอกสาร และจัดส่งต่อไปทางองค์กรหลักที่ อเมริกา
3.        เตรียมตัวสัมภาษณ์ กับครอบครัวอุปถัมภ์
4.        เมื่อผ่านการคัดเลือกกับทางครอบครัวอุปถัมภ์แล้ว ชำระ ค่า Program fee พร้อมทั้งเงินมัดจำ จำนวน $400 *
5.        เตรียมเอกสารสำหรับการยื่นขอวีซ่า ประเภท J-1 Visa
6.        ปฐมนิเทศกับบริษัทไทย คูล เวิลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ก่อนออกเดินทาง
7.        ปฐมนิเทศน์และรับการฝึกอบรมขั้นต้น ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
8.        เดินทางเข้า สู่บ้านครอบครัวอุปถัมภ์
*เงินมัดจำ $400 จะได้รับคืนหลังจากที่เข้าร่วมโครงการครบตามระยะเวลาที่กำหนด