How to apply 

- คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เป็นนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีอายุระหว่าง 18-24 ปี
 • มีเกรดเฉลี่ยนสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
 • สามารถปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมที่แตกต่างได้เป็นอย่างดี
 • มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะเรียนรู้และพัฒนาภาษาอังกฤษ

- เอกสารการขอ VISA

1. เอกสารส่วนตัว

 • Passport ที่มีอายุการใช้งานอย่างต่ำ 6 เดือน
 • กรอกแบบฟอร์มการขอวีซ่า DS 156,157,158
 • รูปถ่ายหน้าตรง 2 รูป ขนาด 2" X 2" เห็นหูทั้ง 2 ข้าง ขนาดใบหน้าใหญ่เกิน 50%ของรูปและฉากหลังสีขาว
 • ใบปริญญาบัตรตัวจริงหรือใบรับรองจบการศึกษากรณีที่จบแล้ว หรือหนังสือแสดงสถานภาพนักศึกษาตัวจริงออกโดยมหาวิทยาลัย กรณีเป็นนักศึกษา
 • เอกสาร I-20
 • เอกสารที่แสดงความผูกพันทางด้านสังคม หรือเศรษฐกิจที่ตนเองมีอยู่ในประเทศไทย

2. เอกสารผู้ออกค่าใช้จ่าย

 • หนังสือรับรองการทำงานของผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายหากเป็นเจ้าของกิจการต้องยื่นทะเบียนการค้าหรือหนังสือรับรองบริษัท หรือหจก.
 • หนังสือรับรองสถานภาพทางการเงินของผู้ที่ออกค่าใช้จ่าย ที่ออกโดยสถาบันทางการเงิน
 • สมุดบัญชีตัวจริง หรือ สำเนาสมุดบัญชีที่มีตราประทับของธนาคารทุกหน้า  หรือ Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน

- ขั้นตอนการสมัคร

 • เลือกโรงเรียนสอนภาษา และเลือกคอร์สเรียน พร้อมทั้งระยะเวลา
 • กรอกใบสมัครของสถาบัน
 • เตรียมเอกสารขั้นต้น เพื่อใช้ในการออกใบ I20
  • พาสปอร์ต (มีอายุอย่างต่ำ 6 เดือน)
  • หนังสือรับรองทางการเงิน
  • จดหมายสปอนเซอร์ (ในกรณีที่ผู้ปกครองออกค่าใช้จ่ายให้)
 • ชำระค่าลงทะเบียน(ไม่สามารถเรียกคืนได้ในทุกกรณี) 100$ + shipping 50$
 • ทางบริษัท Kool World ตรวจสอบเอกสาร และจัดส่งให้ทางสถาบันเพื่อตรวจสอบ
 • สถาบันจัดส่งเอกสาร I-20 มาให้ เพื่อใช้ในการขอวีซ่า
 • จ่ายมัดจำค่าเล่าเรียน  25% ของคอร์สที่จะเรียน และรับ I-20 ที่บริษัท
 • เตรียมเอกสารเพื่อขอวีซ่า Kool World จะช่วยจัดเตรียมเอกสารให้
 • ชำระค่าเล่าเรียนที่เหลือทั้งหมด หลังจากได้วีซ่าเรียบร้อย
 • เตรียมตัวก่อนเดินทาง พร้อมทั้งหาตั๋วเครื่องบิน
 • ออกเดินทาง
  ** เมื่อไปถึงผู้สมัครเรียน ต้องไปสอบเพื่อวัดระดับภาษาที่สถาบัน และเจ้าหน้าที่ จะแนะนำคอร์ส ที่เหมาะสมให้ตามระดับภาษาของนักเรียนด้วย

ขั้นตอนการสมัคร

เลือกคอร์สเรียน และระยะเวลา

ส่งเอกสาร ได้แก่ Passport, bank statement, และกรอกใบสมัคร

Kool World ตรวจสอบเอกสาร แล้วส่งให้สถาบัน

ชำระค่าลงทะเบียน และ ค่าจัดส่ง I-20

รับเอกสาร I-20

ชำระค่ามัดจำ 25%

ขอวีซ่า

ชำระค่าเล่าเรียนส่วนที่เหลือ

ตั๋วเครื่องบิน, เตรียมตัวก่อนเดินทาง

เดินทาง