How to apply 

- คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เป็นนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีอายุระหว่าง 18-24 ปี
 • มีเกรดเฉลี่ยนสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
 • สามารถปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมที่แตกต่างได้เป็นอย่างดี
 • มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะเรียนรู้และพัฒนาภาษาอังกฤษ

- เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่า

 • หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือขั้นต่ำ 6 เดือน
 • เอกสารคำร้องขอวีซ่า
 • แคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายสถานฑูต
 • จดหมายรับรองจากโรงเรียน Certificate of enrolment
 • บัตรประชาชนตัวจริง และสำเนา 1 ชุด
 • ทะเบียนบ้านตัวจริง และสำเนา 1 ชุด
 • รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 ใบ พื้นหลังขาว
 • หลักฐานทางการศึกษา ใบจบการศึกษา ผลการเรียน
 • หลักฐานการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ หรือหลักฐานการเรียนภาษาอังกฤษในไทย
 • ใบรับรองการตรวจร่างกายจาก  IOM (ในกรณีที่ต้องการอยู่ในอังกฤษมากกว่า 6 เดือน)
 • จดหมายรับรองทางการเงิน เรียนมากกว่า 9 เดือน ต้องมีเงินในบัญชีขั้นต่ำ 7,200 ปอนด์ ไม่รวมค่าเล่าเรียน(ต้องใช้บัญชีของผู้เรียนเท่านั้น เป็นบํญชีออมทรัพย์ และเงินต้องอยู่ในบํญชีขั้นต่ำ 28 วัน)
 • หนังสือรับรองการทำงาน


ทางโรงเรียนมีบริการจัดหาที่พักและ รถรับส่งจาก Airport ต่างๆ อีกด้วย   
ค่าเล่าเรียนและค่าบ้านพัก ตรวจสอบได้จาก pricelist

- ขั้นตอนการสมัครเรียน

 • ติดต่อสอบถาม และเลือกคอร์สเรียนที่เหมาะสม
 • กรอกใบสมัคร
 • สมัครเรียนภาษาในไทย หรือ สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC, TOEFL, IELTS และนำผลคะแนนการสอบหรือ ใบรับรองมาว่า เราได้มีการเรียนภาษามาก่อนขั้นต่ำ 40 ชั่วโมง เพื่อ นำมาใช้ในกายื่นขอวีซ่าด้วย
 • ตรวจสุขภาพ (สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป)
 • ทางโรงเรียน จะส่ง Invoice มาให้ ซึ่งบอกถึงรายละเอียดคอร์ส และค่าใช้จ่าย
 • ชำระเงินตามจำนวนที่ ทางโรงเรียนเรียกเก็บ (ค่าเล่าเรียน, ค่าสมัคร 30 ปอนด์, ค่าจัดหาที่พัก 35 ปอนด์)
 • ทางโรงเรียนจะจัดส่ง certificate of enrolment มาให้ ซึ่งเป็นใบรับรองว่าเราจะเข้าเรียนกับโรงเรียนนี้ เพื่อใช้ในการยื่นวีซ่าด้วย
 • เตรียมเอกสารเพื่อทำการขอวีซ่า
 • เตรียมตัวเดินทาง